អ្នកជំនាញ និយាយពីហេតុផលដែលយុវជនសម័យថ្មីគប្បីត្រូវមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានច្បាស់

ភ្នំពេញ៖ ពីមួយសម័កាលទៅមួយសម័យកាល តែងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមរបទនៃសង្គម ទាំងជីវភាពនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ទាំងការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីទប់ទល់នឹងការចំណាយចាយវាយ…