ប្រជាសហគមន៍ភ្នំទ័ពជាង អាច​រកបាន​ចំណូល​ពីការរើស​ផ្លែ​សំរង ​​ក្នុង​មួយ​រដូវកាលជិត៣០០លានរៀល

ចាប់ពីខែមីនា និងខែមេសា ចំពោះមនុស្សម្នាក់អាចរើសផ្លែសំរងបានប្រមាណ ៨គីឡូក្នុង១ថ្ងៃ ដោយ ១ គីឡូក្រាម អាចលក់ទៅឱ្យឈ្មួញបានតម្លៃ១៥០០០ រៀល