ស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីនៅរង្វង់មូលចោមចៅសម្រេចបានជាង ៩២ភាគរយ

បើទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ បានអូសបន្លាយពេលជិត២ឆ្នាំនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តី ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា …