រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ផលត្រីឆ្នាំនេះកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនប្រមាណ ៥%

ផលត្រីដែលមានការកើនឡើង ហើយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែសប្បាយចិត្តក្នុងទិញធ្វើប្រហុកបានកាន់តែច្រើន។​ផលត្រីដែល​ប្រមូលបានជាប្រភេទត្រីប្រហុក ហើយភាគច្រើននៅដើមដៃនេះ ត្រីប្រមាណ ៧០% ជាប្រភេទត្រីស្លឹកឫស្សី ១០%ត្រីឆ្វៀត និង២០%ត្រីចម្រុះ