រដូវប្រមូលផលត្រី ប្រជានេសាទកំពង់ឃ្លាំង កំពុងមមាញឹកកែច្នៃត្រីឆ្អើរសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ និងទ្រទ្រង់ជីវភាព

នៅក្នុងរដូវសម្បូរត្រី អ្នកទេសចរអាចដើរគយគន់ការកែច្នៃត្រី ធ្វើជាប្រហុក ផ្អក និងត្រីឆ្អើររបស់ប្រជានេសាទរស់នៅក្នុងសហគមន៍ភូមិកំពង់ឃ្លាំង ខេត្តសៀមរាប