រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័តក្រុង​ភ្នំពេញ បង្ហាញពីតំបន់ដែលកំពុង​ខ្វះខាតទឹកប្រើ​ប្រាស់​ក្នុងរដូវ​ប្រាំង ឆ្នាំ​២០២៣ ​នេះ

ភ្នំពេញ ៖ កំណើននៃអគារខ្ពស់ៗ និងកំណើនលំនៅឋាន ក៏ដូចជាកំណើនប្រជាសាស្ត្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បណ្ដាលឱ្យការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់…