ប៉េងប៉ោះ ជាដំណាំដែលមានទីផ្សារល្អ តម្លៃថ្លៃនៅក្នុងរដូវវស្សា

គ្រូបង្គោលផ្នែកកសិកម្មម្នាក់បានបង្ហើបថា សម្រាប់រដូវវស្សានេះ ប៉េងប៉ោះ ជាដំណាំមានទីផ្សារល្អ ដែលកសិករគួររៀបចំដាំ។