សម្តេចធិបតី ៖ រដ្ឋគ្រោងថវិកាជិត ៤៥០ លានដុល្លារ ជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ និងហានិភ័យនានា

រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៧ បានដាក់ចេញកម្មវិធីនយោបាយអាទិភាពចំនួន៦ នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ដែលរដ្ឋគ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណជិត ៤៥០លានដុល្លារ ដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ

រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញអភិវឌ្ឍការបោះផ្សាយ និងជួញដូរមូលបត្ររដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស មុននឹងឈានជើងទៅក្រៅប្រទេស

រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវ «ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ ២០២៣-២០២៨» ក្នុងចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍មូលបត្ររដ្ឋ ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មប្រភពហិរញ្ញប្បទាន