រដ្ឋបាល​ជលផលជូនដំណឹងពីការបិទការ​ធ្វើនេសាទ​ត្រីកាម៉ុង សម្រាប់​រដូវនេសាទ​ឆ្នាំ២០២៤

រដ្ឋបាលជលផលបានជូនដំណឹងពីការបិទការធ្វើនេសាទត្រីកាម៉ុង សម្រាប់រដូវនេសាទឆ្នាំ២០២៤ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤