រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ស្វាគមន៍ដៃគូវិនិយោគ កែច្នៃស្វាយចន្ទី នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្ដរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ស្វាគមន៍ដៃគូវិនិយោគ កែច្នៃស្វាយចន្ទី នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្ដរជាតិ ខណៈសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាចង់កាត់បន្ថយការនាំចេញគ្រាប់ឆៅទៅក្រៅប្រទេស