រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ស្វែងយល់ពីសក្តានុពលដ៏ធំដែលកម្ពុជាផ្តល់ជូនធុរជន

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានលើកទឹកចិត្ត និង ស្នើឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ចូលរួមស្វែងយល់ពីសក្តានុពលដ៏ធំដែលកម្ពុជាផ្តល់ជូនធុរជន ។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងបន្តជំរុញការងារពាណិជ្ជកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេស

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បាន និងកំពុងបន្តជំរុញការងារពាណិជ្ជកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេស ដើម្បីលើក​កម្ពស់ និង​ជំរុញ​ការនាំចេញ…