រដ្ឋមន្ត្រីចំនួន ២ រូប ពួតដៃគ្នារៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រុងភ្នំពេញឱ្យកាន់តែស្រស់បំព្រង និងផាសុកភាព

រដ្ឋមន្ត្រីចំនួន ២ រូប ពួតដៃគ្នារៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងភ្នំពេញឱ្យកាន់តែស្រស់បំព្រង មានផាសុកភាពបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត