រាជរដ្ឋាភិបាល លើកទឹកចិត្តសិង្ហបុរីក្នុងការបង្កើនទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តែងបង្ហាញពីកិច្ចគាំទ្រ និងស្វាគមន៍រាល់គម្រោងវិនិយោគ​នានា​របស់​សិង្ហបុរីនៅកម្ពុជា រួមជាមួយនឹងការលើក…