សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ត្រូវឈរលើមូលដ្ឋាន «យកប្រជាជនជាស្នូល»

ខណៈដែលវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា វិវឌ្ឍន៍យ៉ាងលឿន ​ពិភព​លោក​ត្រូវប្រើប្រាស់ និងត្រួតពិនិត្យ ឱ្យបាន​ហ្មត់​ចត់លើ​បច្ចេកវិទ្យាកំពុងលេចឡើងថ្មីៗ។