របកគំហើញថ្មី អាចជួយសន្សំសំចៃទាំងលុយ និងជួយថែរក្សាបរិស្ថាន ជាមួយឧបករណ៍ Rubbee

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលទើបកើតឡើងថ្មីមួយបានស្រាវជ្រាវ និងរកឃើញមធ្យបាយដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេង និងចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានបានយ៉ាងល្អ