មាន់ស្រែសហគមន៍កសិកម្ម កំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារ ស្របពេលអនុវិស័យចិញ្ចឹមសត្វរីកចម្រើន

សហគមន៍កសិកម្មបាន និងកំពុងផលិតបន្លែគ្រប់មុខ និងចិញ្ចឹមមាន់ស្រែដែលធានាបានអំពីគុណភាព សុវត្ថិភាព មិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទទួលទាន