ក្រុមហ៊ុន​អភិវឌ្ឍន៍សណ្ឋាគារលំដាប់​ពិភពលោក​​មានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះ​វិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន​ដែលមានជំនាញក្នុងការ​គ្រប់គ្រ​ង​សណ្ឋាគារ​លំដាប់ពិភពលោក​រំពឹង​ពីការ​ងើបឡើវិញ​នៃវិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅកម្ពុជានាឆ្នាំ២០២៤នេះ