ផ្លូវស្រែអំបិល-កោះកុង ប្រវែងជិត១៥០គីឡូម៉ែត្រ សម្រេចបានជាង៤៥ភាគរយ

បច្ចុប្បន្ន គម្រោងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ ៤៨ ស្រែអំបិល-កោះកុង បាន និងកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូនដោយសម្រេចបានលទ្ធផល ៤៥,១៧ភាគហើយ។