ធនាគារ វីង និង​គ្រឹះ​ស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់​ដៃ​សហ​ការ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សុខុ​មាល​ភាព​សហ​គមន៍

ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក បានសម្រេចកិច្ចសហការលើការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានទៅដល់គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីតធីត ដើម្បីរួមគ្នាបង្កើតផលវិជ្ជមានចំពោះសុខុមាលភាពសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា