ប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជាបន្តមានភាពរឹងមាំ ទោះបីជាទទួលរងសម្ពាធពីកត្តាខាងក្រៅ

ទោះបីជាទទួលរងសម្ពាធពីកត្តាខាងក្រៅ ប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជាបន្តមានភាពរឹងមាំ ដោយទ្រព្យសកម្មនិងប្រាក់បញ្ញើរបស់ប្រព័ន្ធធនាគារបានបន្តកើនឡើង

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ៖ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្តមានភាពរឹងមាំ ធន់នឹងហានិភ័យ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានវាយតម្លៃថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្តមានភាពរឹងមាំ និងអាចធន់នឹងហានិភ័យនានា

ត្រីមាសទី១ សមិទ្ធផលឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល​ សម្រេចបាននូវ​កំណើន​ដ៏រឹងមាំ​

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ ខេមបូឌា បានបញ្ជាក់ថា នៅត្រីមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០២៣នេះ សមិទ្ធផលឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល សម្រេចបាននូវកំណើនដ៏រឹងមាំ ដោយសមតុល្យ…

វិស័យធនាគារនៅកម្ពុជានៅតែរឹងមាំ និងមានស្ថិរភាព

វិស័យធនាគារនៅកម្ពុជានៅតែរឹងមាំ និងមានស្ថិរភាព ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យហ្មត់ចត់ និងបញ្ញាត្តិតឹងរ៉ឹងពីសំណាក់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា …

ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ សមិទ្ធផលឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល​សម្រេចបានកំណើន​រឹងមាំ

ភ្នំពេញ ៖ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ សមិទ្ធផលឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល សម្រេចបាននូវកំណើនដ៏រឹងមាំ ដោយសមតុល្យឥណទាន និងចំនួនគណនីឥណទាន មានការ…