រុក្ខជាតិក្រវាញ ជាធនធានធម្មជាតិផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ និងសេដ្ឋកិច្ចដល់អ្នកស្រុកវាលវែង

ពោធិ៍សាត់ ៖ ក្រវាញ គឺរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងរំដេង ដុះនៅក្នុងព្រៃតាមតំបន់ជើងភ្នំ និងសម្បូរជាងគេនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកវាលវែង។ រុក្ខជាតិក្រវាញអាចផ្ដល់…