ចំណេះដឹងសំខាន់ៗពីហ្វូងសត្វបំផ្លាញដំណាំស្រូវ រុយស ដែលកសិករគួរយកចិត្តទុកដាក់

កសិករ គួរយល់ដឹងពីចំណុចសំខាន់ៗរបស់ពពួករុយស ដែលជាសត្វល្អិតចិញ្ចឹមខ្លួនដោយការជញ្ជក់រុក្ខរសពីស្លឹករុក្ខជាតិ ជាពិសេសដំណាំស្រូវ ដែលធ្វើឱ្យស្លឹកប្រែទៅជាពណ៌លឿង និងរួញ