ផ្ទុះរាលដាលករណីរុយ ស ស៊ីដំណាំស្រូវនៅក្នុងខេត្ដតាមព្រំដែនចំនួន៣ ខណៈមន្ដ្រីជំនាញកំពុងចុះអន្ដរាគមន៍

ផ្ទុះរាលដាលករណីហ្វូងសត្វ រុយ ស ស៊ីដំណាំស្រូវប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្ដតាមព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម ចំនួន ៣ ខណៈមន្ដ្រីជំនាញកំពុងចុះអន្ដរាគមន៍