ធនាគារឯកជនធំមួយរបស់រុស្ស៊ី Alfa-Bank គ្រោង បើកសាខាពីរនៅប្រទេសចិន

យោងតាមប្រភពី Russia Briefing រាយការណ៍ថា ធនាគារ Alfa-Bank ដែលអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឯកជនធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីគ្រោងនឹង…