លោក ង៉ែត ជូ ប្រាប់ពីរូបមន្តបែងចែកប្រាក់ចំណូល និងខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់បង់រំលស់

ភ្នំពេញ ៖ ការទិញលំនៅឋានដោយបង់រំលស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ ឬជាមួយធនាគារជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អ និងទទួលបានផលចំណេញ…