រូបវន្តបុគ្គល នីតិបុគ្គលឆ្នើម ៦៨នាក់ ទទួលបានបណ្ណសរសើរមេត្រីភាពបរិស្ថានពីក្រសួងបរិស្ថាន

ភ្នំពេញ ៖ រូបវ័ន្តបុគ្គល នីតិបុគ្គលដែលមានស្នាដៃឆ្នើម ចូលរួមជាមួយក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបទសង្គម មកប្រតិបត្តិមេត្រីភាពបរិស្ថាន ទទួលបានបណ្ណសរសើរមេត្រីភាពបរិស្ថានក្រោមអធិបតី…

រូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គលឆ្នើម ២៣០នាក់ ទទួលបានបណ្ណសរសើរមេត្រីភាពបរិស្ថាន

ប្រតិបត្តិករ ជានីតិបុគ្គល និងរូបវន្តបុគ្គលឆ្នើម សរុបចំនួន២៣០នាក់ ទទួលបានបណ្ណសរសើរមេត្រីភាពបរិស្ថានពីក្រសួងបរិស្ថាន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់