ពីកាកសំណល់សំបកកង់ចាស់ៗ ទៅជារូបសត្វតាំងលម្អប្លែក និងមានតម្លៃថ្លៃ

សំបកកង់ម៉ូតូចាស់ៗដែលអស់គុណភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ភាគច្រើនត្រូវបានគេបោះចោលរហូតក្លាយទៅជាក្ដីកង្វល់ដែលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន