អាស៊ានចង់កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើរូបិយប័ណ្ណបរទេស

យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី ASEAN Briefing បានរាយការណ័ជុំវិញអំពីកិច្ចប្រជុំផ្លូវការរវាងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ានទាំងអស់ និងអភិបាលធនាគារ…