កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឈរលើគោលការណ៍ដោះស្រាយរួមគ្នានូវវិបត្តិក្នុងតំបន់

ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា ជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ នេះ បានបង្ហាញជំហឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិក្នុងអាស៊ាន ដោយគោលការណ៍រួមគ្នាធ្វើ រួមគ្នាដោះស្រាយ ដោយសារតែ…