សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ វិស័យកសិកម្មនៅតែបន្តភាពរឹងមាំ និងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា

សម្តេចធិបតីបានលើកឡើងថា វិស័យកសិកម្មកម្ពុជានៅតែបន្តភាពរឹងមាំ និងរួមចំណែកក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀង