បារាំង គឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ចម្បង និងរួមចំណែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ របស់កម្ពុជា

សម្តេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថា បារាំងគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ចម្បង ដែលបាន និងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចបានភាពជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា