គន្លឹះទាំង ៧ យ៉ាងដែលអ្នកទើបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គួរយល់ដឹងពីការទុកដាក់ហិរញ្ញវត្ថុ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិត ជាពិសេសបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មី ប៉ុន្តែវាក៏អាចបង្កជាបញ្ហាផងដែរ ប្រសិនបើយើងរៀបចំទុក…