សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិទួលនាងសាវផ្លូវហ្លួង រួមគ្នាបង្កើតសហគ្រាសខ្នាតតូចឆ្អើរត្រីលក់

អង្គការជីវិតធម្មជាតិនៅកម្ពុជាបានសហការជាមួយសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិទួលនាងសាវផ្លូវហ្លួងចងក្រងប្រជាសហគមន៍កំពុងប្រកបរបរឆ្អើរត្រីជាក្រុម