ខេត្តកំពតនឹងមានឆ្នេរកម្សាន្តថ្មីចំនួន២ទីតាំងទៀតស្ថិតនៅជាប់ព្រែកកំពង់បាយ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពតនឹងបង្កើតឱ្យមានឆ្នេរកម្សាន្តនៅជាប់មាត់ព្រែកកំពង់បាយចំនួន២ទីតាំងបន្ថែមទៀត រួមនឹងការរៀបចំសួនឱ្យមានភាពទាក់ទាញ