គម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុចាប់ផ្តើមសង់រោងចក្រកែច្នៃជ័រកៅស៊ូក្រាលថ្នល់(asphalt)

ជាមួយនឹងសកម្មភាពសាងសង់យ៉ាងលឿនលើសពីការរំពឹងទុក ក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកសាងសង់គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុបានចាប់ផ្តើមសង់រោងចក្រ…..