រំដេង ជាដំណាំងាយស្រួលដាំ មិនរើសដី និងមានតម្លៃទីផ្សារល្អ

រំដេង ជាគ្រឿងទេសមួយប្រភេទដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ច្រើន ហើយវាក៏ជាដំណាំមើមមួយប្រភេទដែលងាយស្រួលដាំ មិនត្រូវការការថែទាំច្រើន ហើយក៏មានទីផ្សារល្អ។