រ៉ូបូត ដ្រូន និងស្នាដៃបង្កើតថ្មីរបស់និស្សិត TVET ជាច្រើននឹងត្រូវដាក់បង្ហាញក្នុងទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ លើកទី៦ ថ្ងៃទី១៥-១៦ មិថុនា ២០២៣ នៅកោះពេជ្រ

ភ្នំពេញ ៖ ស្នាដៃបង្កើតថ្មីរបស់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជា ដែលសិក្សានៅក្នុងវិស័យ TVET មានដូចជា ដ្រូន រ៉ូបូត និងឧបករណ៍បច្ចេកទេសទំនើបៗជាច្រើនទៀត នឹងត្រូវដាក់បង្ហាញ…