មនុស្សយន្តចំនួន ៩ ដែលជួយសម្រួលការងាររបស់មនុស្ស

យោងតាមប្រភពពី Weforum លើកឡើងថា មនុស្សយន្ត និងបច្ចេកវិទ្យាដូចជា បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) កំពុងជួយមនុស្សក្នុងប្រតិបត្តិការ…