រូបិយប័ណ្ណថៃមានការកើនឡើងដោយសារកំណើននៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរ

បាងកក ៖ រូបិយប័ណ្ណប្រាក់បាតរបស់ប្រទេសថៃបានស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ ដោយមានក្តីសង្ឃឹមអំពីកំណើនទេសចរឡើងវិញក្នុងពេលដ៏ខ្លី…