វៀតណាមដាក់ផែនការ៥ឆ្នាំអភិវឌ្ឍការទូទាត់លុយអនឡាញឲ្យបានទំហំស្មើនឹង២៥ដងនៃ GDP

វៀតណាម បានសម្រេចទៅលើគម្រោងការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយ ក្នុងការពង្រីកប្រតិបត្តិការទូទាត់បាក់តាមអនឡាញដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់