លុយដុល្លារឡើងអត្រាខ្ពស់ស្មើលុយអឺរ៉ូលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ខណៈអាមេរិកគ្រោងបង្កើនអត្រាការប្រាក់ជាលើកទី៤គិតត្រឹមឆ្នាំនេះ

នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខែចុងក្រោយនេះ អត្រាលុយអឺរ៉ូបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងធៀបទៅនឹងអត្រាលុយដុល្លារ ហើយទីបំផុតវាបានធ្លាក់រហូតដល់ស្មើនឹងលុយដុល្លារព្រមទាំងទាបជាងលុយដុល្លារទៀត…

ខណៈដែលអតិផរណាកំពុងកើតមាននៅតំបន់អឺរ៉ុប តម្លៃលុយអឺរ៉ូដាំក្បាលចុះខ្លាំងស្ទើរស្មើលុយដុល្លារ

ដោយសារតែវិបត្តិសកលនៅតែបន្តកើតមានរាប់ទាំងអតិផរណានៃថ្លៃទំនិញ ថ្លៃថាមពល ដែលកំពុងមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុក រហូតបណ្តាលនាំឲ្យភាគហ៊ុននៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលដាំក្បាល…