ធនាគារពិភពលោក បន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា

សម្ដេចធិបតីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយិកាគ្រប់គ្រងនៃធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា ដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់បន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអាទិភាព