សម្តេចធិបតី ណែនាំក្រសួងពាក់ព័ន្ធលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ច បង្កើតការងារ ​ជូនពលរដ្ឋរុនតាឯក​

ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ត្រូវសហការគ្នា ពិនិត្យលើលទ្ធភាពទាក់ទាញវិនិយោគ និងរៀបចំផែនការក្នុងកន្លែងនេះ ជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់