រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៧ បន្តថែរក្សាសមិទ្ធផលចាស់ និងបង្កើនសមិទ្ធផលថ្មីៗ

រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៧ ដាក់ចេញគោលនយោបាយ សម្រេចបន្ថែមផលិតផលកសិកម្ម ចំនួន៥មុខទៀត ទៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ