អចលនទ្រព្យ​ក្នុងក្រុងថ្មីចំនួន៤​ ត្រូវបានប្រកាស​លើកលែងពន្ធរហូតដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុងថ្មីចំនួន៤ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលទើបបង្កើតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកណ្ដាល និងខេត្តកំពត ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសលើកលែងពន្ធលើអចលនទ្រព្យចាប់ពីពេលនេះរហូត…