សម្តេចធិបតី ជំរុញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្កើន​ការស្រាវជ្រាវ និង​ចុះបញ្ជីម៉ាកទំនិញ ដើម្បីលើកស្ទួយគុណភាពផលិតផល

បន្តការស្រាវជ្រាវចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្រ្តទំនិញនិងម៉ាកសមូហភាពឱ្យបាន កាន់តែច្រើនថែមទៀត ដើម្បីលើកស្ទួយគុណភាព និងម៉ាករបស់ផលិតផលកម្ពុ ជា នៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស