ធនាគារអភិ​វឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ត្រៀមផ្តល់កម្ចី៣០លានដុល្លារ លើការប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្នុងឆ្នាំ២០២៤       

រាជរដ្ឋាភិបាល បានរៀបចំនូវយន្តការសំខាន់ជាច្រើនក្នុងការជួយគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME) ដើម្បីជំរុញឱ្យវិស័យនេះឱ្យមានភាពរឹងមាំ