ទោះបីមិនមានដីទំនេរនៅជុំវិញផ្ទះ ក៏អាចដាំដំណាំលើដំបូល និងទទួលបានទិន្នផលល្អដែរ

ការដាំដំណាំ មិនមែនជារឿងលំបាកទេប្រសិនបើអ្នកដាំចេះកែច្នៃ និងប្រើប្រាស់ធនធានជុំវិញខ្លួនឱ្យអស់ពីលទ្ធភាព មិនថាការកែច្នៃ ឬរៀបចំដីទំនេរសម្រាប់ដាំ