អ្នកឧកញ៉ា លាង ម៉េង ៖ ការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនជាងតម្រូវការ ធ្វើឱ្យវិស័យអចលនទ្រព្យជួបនឹងបញ្ហារយៈពេលយូរ

វិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ឃើញថាបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន និងនៅបន្តអូសបន្លាយរយៈពេលយូរបន្ថែមទៀត ។