ជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់ផលិតផលនាំចូល ផលិតផលលេខ២ក្នុងស្រុកគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់អតិថិជន

ផលិតផលក្នុងស្រុកបច្ចុប្បន្នក៏មានគុណភាព និង ស្តង់ដារផ្សេងៗគ្នា ពិសេសការជៀវផលិតផលក្នុងស្រុកលេខពីរ ក៏ជាវិធីមួយក្នុងការគាំទ្រផលិតផលខ្មែរផងដែរ